منظومه مهر و مشتری، از محمد بن محمد عصار تبریزی
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۳ ساعت ۰۹:۱۴
0 نظر
منشورات
منظومه مهر و مشتری، از محمد بن محمد عصار تبریزی

منظومه مهر و مشتری، از محمد بن محمد عصار تبریزی، تصویرنمای دستنویس شماره 902/92 کتابخانه عارف حکمت مدینه، به خط عصار تبریزی به سال 784ق. به کوشش بهروز ایمانی، چاپ اول: 1393ش. با همکاری انتشارات آیدین تبریز. (سلسله منشورات: شماره 12)