شیخ آقابزرگ و آثارش: الذریعه و الطبقات
دوشنبه ۱ دی ۹۳ ساعت ۲۱:۲۸
0 نظر
تراثیات
شیخ آقابزرگ و آثارش: الذریعه و الطبقات

در سنت تراجم نگاری و کتابشناسی سدۀ اخیر، نام شیخ آقابزرگ طهرانی به واسطۀ نگارش دو کتاب الذریعة الی تصانیف الشیعة و موسوعۀ طبقات اعلام الشیعة، نامی است ماندگار. متاسفانه هر دو متن اخیر به صورت شایسته منتشر نشده و نیازمند تصحیح و انتشار مجدد می باشند. نسخه های اصل هر دو کتاب توسط مرحوم علینقی منزوی به کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی اهدا شده است. در دسترس بودن نسخه های خطی این آثار تا انتشار مجدد و تصحیح دیگری از دو کتاب اخیر، کاری است لازم و ضروری. همچنین در یادداشتی بلند علت تصحیح مجدد و تا انتشار چاپی دیگر از موسوعۀ طبقات اعلام الشیعة، با تاکیه بر احیاء الداثر من القرن العاشر مورد بحث قرار گرفته است.