دیوان عاشق مراغی منتشر شد
دوشنبه ۹ تیر ۹۹ ساعت ۱۷:۲۴
0 نظر
اخبار
دیوان عاشق مراغی منتشر شد

درویش علی عاشق مراغی، زنده به قرن سیزدهم، از عارفان سلسلۀ کوثریه در مراغه بود؛ نامش علی، و در اشعارش «عاشق» تخلص می کرد. عارفی صوفی مسلک بود و طبعی روان داشت و از مریدان حاج کبیر آقا بود و به دست ایشان، به کسوت فقر مشرّف شد.

زبان شعر درویش علی، زبان مرسوم و معمول مردم آذربایجان است که با لهجۀ شیرین مراغه سروده شده و جا دارد با همین لهجه نیز منتشر شود و ما سعی در این داشته­ایم که تلفظ واژگانی این لهجه را حفظ کنیم.

ادعا بر این است که او بهره­ای از سواد و دانش مکتبی نداشته، هر چند تسلط شاعر بر مضامین شعر و شاعری گویای مطلب دیگری است. خوانندۀ غزل درویش، نمی‌تواند باور کند که او بی سواد بوده؛ زیرا استفاده از آیات و احادیث، تلمیحات داستانی، سخن بزرگان، اصطلاحات عرفانی و اشارات ادبی و... نشان دهندة دانش عمومی و تفکر عمیق وی می‌باشد. گویند پس از دستگیری حاجی کبیرآقا از درویش علی، مدّتی به چله نشینی مشغول بوده و پس از این حادثه بود که زبان شعریش گشوده شده و بلبل طبعش گویا و قریحۀ ذوقی وی جوشیده است.

این کتاب شامل 26 غزل از عاشق مراغی است که توسط مرحوم مصطفی شادمان تدوین شده بود و اکنون در 83 صفحه با مقدمه ای در شرح احوال عاشق و استادان و همروزگارانش به کوشش حیبن شادمان و یوسف بیگ باباپور از سوی منشور سمیر منتشر می شود.