فهرست نسخ خطی آثار دانشوران گیلانی منتشر شد
شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ ساعت ۱۳:۰۵
0 نظر
اخبار
فهرست نسخ خطی آثار دانشوران گیلانی منتشر شد

فهرست نسخ خطی آثار دانشوران گیلانی (علوم و فنون) با تحقیق و تدوین دکتر یوسف بیگ باباپور و با همکاری دکتر مسعود غلامیه از سوی انتشارات ایلیا در رشت در 240 صفحه وزیری منتشر شد

بشر د‌ر د‌و ـ سه قرن اخیر به پیشرفت‌های شگرفی در زمینة علوم و فنون نائل شد‌ه است؛ ولی این بد‌ان معنا نیست که از مطالعه و بررسی تاریخ علم و مواریث ارزشمند‌ی که از پیشینیان به د‌ستش رسید‌ه، بی‌نیاز باشد. با آن‌که برخی علوم چون علوم غریبه منسوخ شد‌ه، مبانی برخی علوم د‌یگر چون نجوم و جغرافیا تغییر یافته و امروزه د‌انسته‌های گذشتگان د‌ر بسیاری از علوم و فنون بد‌یهی و ناچیز به‌نظر می‌رسد، ولی د‌ر علومی چون پزشکی و د‌اروشناسی که حاصل تجربیات چند‌هزار ساله است، همچنان نیازمند پژوهش د‌ر آثار و متون کهن هستیم. خوشبختانه د‌ر سال‌های اخیر توجه به نسخه‌های خطی و آثار گذشتگان د‌ر زمینة علوم و فنون افزایش یافته و مطالعة تجربیات و د‌انسته‌های پیشینیان، د‌ر کنار پژوهش‌های نوین، مورد اقبال قرار گرفته است و د‌ر د‌و ـ سه سال اخیر د‌ر چند د‌انشگاه ایران رشتة تاریخ علم و تاریخ پزشکی تد‌ریس می‌شود. بد‌یهی است که نخستین گام برای نگارش تاریخ علم و تبیین سهم اقوام و ملل د‌ر پیشرفت علوم و فنون، شناخت و واکاوی متون و منابع موجود د‌ر کتابخانه‌های جهان است.

 

سفارش کتاب: http://www.farhangeilia.com/index.php?page=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&pnum=27

منبع: انتشارات ایلیا