پزشکان تبریزی (از دیرباز تا عصر قاجار)
پنجشنبه ۲۲ خرداد ۹۹ ساعت ۱۷:۲۵
0 نظر
اخبار
پزشکان تبریزی (از دیرباز تا عصر قاجار)

پزشکان تبریزی (از دیرباز تا عصر قاجار)، با تحقیق و تألیف: دکتر یوسف بیگ‌باباپور و محمد عدلی پور ، 184ص. وزیری شومیز، ناشر: منشور سمیر به سفارش بنیاد شکوهی، چاپ اوّل – زمستان 1398 منتشر شده است.

کتاب حاضر، کوششی است برای نشان دادن نقش شهر تبریز در تاریخ پزشکی ایران و اطبایی که از دیرباز از این شهر برخاسته و به بشریت خدمت کرده­اند. شهر تبریز هنوز هم در بین شهرهای ایران و جهان در علم پزشکی پیشرو است و چنانچه در این کتاب هم خواهیم دید، اطبای تأثیرگذار و بسیار مشهوری به این کهن­شهر عزیز منسوبند که از قدیم­الأیام در پیشرفت پزشکی در ایران نقش بسزایی داشته­اند.

در میان این پزشکان، بسیاری نیز صاحب تألیفات ارزشمند و ماندگاری هستند که از میان فهرست نسخ خطی موجود در دنیا، شناسایی و ذیل نام این عزیزان، کتابشناسی آثارشان با نسخ خطی موجود از هر یک ذکر شده است.

در این کتاب، ضمن معرفی اطبای تبریزی و آثارشان، به تاریخچۀ مختصر علم پزشکی و برخی مراکز درمانی نیز در طی قرون متمادی در این شهر و دیار پرداخته شده و فراز و فرود آن بالاخص در دورۀ قاجار بیان شده است.

فهرست مطالب آن:

 

پیشگفتار

مقدمه: درآمدی بر طب و طبابت در تبریز

اطبای تبریزی صاحب تألیف

مراکز درمانی تبریز

پزشکی در آذربایجان قرن چهاردهم و طبیبان قاجاری تبریز

پزشکان فرنگی در تبریز

طبیبان نظامی

بیماریهای رایج در آذربایجان دورۀ قاجار

منابع

 

روابط عمومی بنیاد شکوهی