گنجینه تاریخ مراغه در 30 جلد
سه شنبه ۱۰ دی ۹۸ ساعت ۱۲:۵۱
0 نظر
اخبار
گنجینه تاریخ مراغه در 30 جلد

جلد اول : مراغه: افرازه رود – سیری در تاریخ مراغه(از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی) تالیف: یونس مروارید. (بازچاپ)

جلد دوم:  فتنه اسماعیل سیمیتقو در مراغه و دیگر ولایات آذربایجان (بخش اول:رسایل و خاطرات).به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی،دکتر یوسف بیگ باباپور،امیر چهره گشا.

جلد سوم:  فتنه اسماعیل سیمیتقو در مراغه و دیگر ولایات آذربایجان(بخش دوم:اسناد و مکاتبات).به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی،دکتر یوسف بیگ باباپور،امیر چهره گشا.

جلد چهارم: شرح وقایع حمله شیخ عبیدالله کرد به مراغه و دیگر ولایات آذربایجان(بخش اول). به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی،دکتر یوسف بیگ باباپور،دکتر مسعود غلامیه،امیر چهره گشا.

جلد پنجم:  شرح وقایع حمله شیخ عبیدالله کرد به مراغه و دیگر ولایات آذربایجان(بخش دوم). به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی،دکتر یوسف بیگ باباپور،دکتر مسعود غلامیه،امیر چهره گشا.

جلد ششم: شرح وقایع حمله شیخ عبیدالله کرد به مراغه و دیگر ولایات آذربایجان(بخش سوم). به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی،دکتر یوسف بیگ باباپور،دکتر مسعود غلامیه،امیر چهره گشا.

جلد هفتم: میراث مکتوب مراغه (مولفان و کاتبان) بخش اول. به کوشش: دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر منصور پور موذن.

جلد هشتم: میراث مکتوب مراغه (مولفان و کاتبان، نسخ چاپ سنگی). بخش دوم. به ضمیمه معرفی آثار حسن بن عبدالرحیم مراغی و میر فتاح حسینی مراغی. به کوشش: دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر منصور پور موذن.

جلد نهم: میراث مکتوب مراغه (میراث خواجه نصیر و رصد خانه مراغه)بخش سوم،قسمت اول. به کوشش: دکتر یوسف بیگ باباپور.

جلد دهم: میراث مکتوب مراغه (میراث خواجه نصیر و رصد خانه مراغه)بخش سوم،قسمت دوم. به کوشش: دکتر یوسف بیگ باباپور.

جلد یازدهم: میراث مکتوب مراغه (میراث خواجه نصیر و رصد خانه مراغه)بخش سوم،قسمت سوم. به کوشش: دکتر یوسف بیگ باباپور.

جلد دوازدهم:  رجال و مشاهیر مراغی (از کهن ترین اعصار تا روزگار معاصر).تالیف و تحقیق: دکتر مسعود غلامیه، دکتر یوسف بیگ باباپور.

جلد سیزدهم: تذکره شعرای مراغه(از کهن ترین اعصار تا روزگار معاصر) مزارات، مساجد و هنر معماری در مراغه. تالیف و تحقیق: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر یوسف بیگ باباپور.

جلد چهاردهم:  میراث شکوهی ها (میرزا مهدی و میرزا حسن). به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر یوسف بیگ باباپور،دکتر مسعود غلامیه.

جلد پانزدهم: تعلیم و تربیت در مراغه. تالیف و تحقیق: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر مسعود غلامیه، ناظم عزیزی.

جلد شانزدهم: انقلاب مشروطه در مراغه. تالیف و تحقیق: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر مسعود غلامیه، دکتر یوسف بیگ باباپور.

جلد هفدهم: حزب توده و فرقه دموکرات در مراغه. تالیف و تحقیق: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر منصور پور موذن، دکتر یوسف بیگ باباپور.(ضمیمه: نگاهی به زندگی سید کمال الدین علوی، از دکتر منصور پور موذن).

جلد هجدهم:  مراغه از نگاه دوربین عکاسی، سفرنامه مظفری به مراغه(به کوشش: دکتر مسعود غلامیه، دکتر یوسف بیگ باباپور). طب و طبابت در مراغه(از دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر مسعود غلامیه، دکتر یوسف بیگ باباپور).

جلد نوزدهم: مجموعه مقالات در حوزه مراغه پژوهی (جستارهایی در میراث اسلامی مراغه) به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر مسعود غلامیه.

جلد بیستم: مجموعه مقالات در حوزه مشروطه (از کهن شهر مراغه تا دارالسلطنه تبریز) به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر رحیم نیکبخت.

جلد بیست و یکم: مجموعه مقالات مستشرقین پیرامون رصد خانه مراغه (ضمیمه: زیج ایلخانی به خط اصیل فرزند خواجه نصیرالدین طوسی). به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر مسعود غلامیه.

جلد بیست و دوم: مجموعه آثار اسماعیل حمیدیه(نشید) و دامادش ساحر.

جلد بیست و سوم: مجموعه آثار اوحدی مراغی (بازچاپ دیوان اوحدی به تصحیح مرحوم سعید نفیسی و تحفه الملوک اثر تازه یابی از اوحدی). به کوشش : دکتر یوسف بیگ باباپور.

جلد بیست و چهارم: تاریخ عکاسی در مراغه و آلبوم علیخان والی عکاس. به کوشش: دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر مسعود غلامیه.

جلد بیست و پنجم: مراغه در نقشه های تاریخی/ منتخب غزلیات اشرف مراغی/ مجالس تعزیه مجرم مراغی/ مراغه در مطبوعات دوره قاجار. به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر مسعود غلامیه.

جلد بیست و ششم: اسناد حکومتی و شرعی مراغه/ اسنادی از صمد خان شجاع الدوله به کوشش: دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر مسعود غلامیه.

جلد بیست و هفتم:  اسنادی از خاندان حسینی مراغه، اسنادی از مراغه دوره قاجار و پهلوی اول در مجلس، اسنادی از تاریخچه کتابخانه عمومی مراغه. به کوشش: دکتر منصور پور موذن، دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر مسعود غلامیه.

جلد بیست و هشتم: تاریخ دیار کهن عجب شیر مراغه. تالیف و تحقیق: امیر چهره گشا.

جلد بیست و نهم: اللو لو و المرجان، اثر محمد تقی بن محمد علی مراغی نجفی(سده 13ق). نصیحت نامه، اثر میرزا نصیر بن حاجی معصوم مراغه ای، متخلص به نصیرا(از دانشوران سده12ق).کلیات آثار فارسی و ترکی میر عبدالفتاح موسوی مراغی، و نورالانوار رضا قلی میرزا مجنون علیشاه. به کوشش: دکتر یوسف بیگ باباپور، دکتر مسعود غلامیه، دکتر رحیم نیکبخت، حسن صفیاری.

جلد سی ام : مجموعه اسناد قاجاری مراغه، مجموعه ای از مکتب فلسفی مراغه (بازچاپ)، ضمیمه: صورت سیاق و جوهات و اسامی قشون مراغه. به کوشش: دکتر جلال جلال شکوهی، دکتر یوسف بیگ باباپور، علیرضا پاشایی.