مجموعه میراث نجوم اسلام و ایران (در 25 جلد)
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۵:۰۵
0 نظر
اخبار
مجموعه میراث نجوم اسلام و ایران (در 25 جلد)

به کوشش دکتر منصور پورموذن و حسین شادمان، زیر نظر دکتر یوسف بیگ‌باباپور، از سوی بنیاد شکوهی و با همکاری انتشارات منشور سمیر، در سال 1396، وزیری شومیز، با قیمت دورۀ 000/240/5 ریال منتشر شده است:

1.اختیارات مظفری. قطب الدین شیرازی.

2.دو رساله در معرفت قبله از مظفر گنابادی و مولفی ناشناخته.

3.بیست باب در معرفت اسطرلاب. از خواجه نصیرالدین طوسی.

4.پنجاه باب سلطانی. رکن الدین آملی.

5.تسویة التعلیم فی معرفة التقویم. فتح الله حسینی مرعشی.

6.زیج یمینی. از محمد بن علی حقایقی

7.ارشاد در علم اسطرلاب.

8.مئة کلمةٍ و کلمة لِبطلیموس، خواجه نصیر طوسی

9. صنعة آلات الرصد. بیرجندی.

10.زبدة الهیئه. خواجه نصیر طوسی.

11.سی فصل. خواجه نصیر طوسی.

12.شرح زیج الغ بیگ. علی قوشچی.

13.شرح سی فصل. علی اکبر بسمل شیرازی.

14.قوت و ضعف کواکب. قاسم بن محمدحسینی.

15. زیج ایلخانی. خواجه نصیر طوسی،

16.شرح بیست باب خواجه در معرفت اسطرلاب. بیرجندی.

17.کفایة التعلیم فی صناعة التنجیم. مروزی بخاری.

18.لباب اسکندری. غیاث الدین جمشید کاشانی.

19.مرشد العاملین. محمد بن علی یزدی.

20.مطلع الانوار. فصیح بن عبدالکریم بسطامی نظامی.

21.معینیه. خواجه نصیر طوسی.

22.مفتاح بیست باب. ملا محمد کیا جرجانی.

23.هیئت. شیخ بهایی.

24.هیئت. علی قوشچی.

25.هیئت. ابواسحاق کوبنانی.