ترجمه ترکی سوره انعام به خط یاقوت
پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ ساعت ۱۷:۱۹
0 نظر
تازه های متون
ترجمه ترکی سوره انعام به خط یاقوت

ترجمه ترکی سورۀ انعام، از مترجمی ناشناخته، به خط یاقوت مستعصمی، با مقدمه و شرح لغات ترکی از دکتر محمدزادۀ صدیق از سوی نشر تکدرخت و با همکاری بنیاد شکوهی منتشر شد.

در مقدمه این کتاب به بررسی ترجمۀ زیرنویس این بخش از قرآن و ویژگیهای زبانی آن، یاقوت مستعصمی کاتب نسخه، خط ریحان و ویژگیهای آن، گونۀ ترکی به کار رفته در این ترجمه، و ویژگیهای کتاب حاضر پرداخته شده و در آخر نیز نسخه به صورت عکسی منتشر شده است.

ترجمه ترکی سورۀ انعام، از مترجمی ناشناخته، به خط یاقوت مستعصمی، با مقدمه و شرح لغات ترکی از دکتر محمدزادۀ صدیق، در 268 صفحه وزیری، از سوی نشر تکدرخت و با همکاری بنیاد شکوهی، با قیمت 25000 تومان منتشر شد.

روابط عمومی