تذکره باغ معانی
شنبه ۲۱ شهریور ۹۴ ساعت ۱۷:۱۵
1 نظر
تازه های متون
تذکره باغ معانی

تذکرۀ شعرای باغ معانی، اثر نقش علی، مشتمل بر احوال و نمونه اشعار شاعرانی است که در قرن 12 هجری معاصر و یا نزدیک به عصر مؤلف بوده اند. از بین 1354 شاعری که 158 نفر از آنها انتخاب شده و در این تذکره شرح احوال و نمونه اشعارشان آمده، برخی نیز به چشم می خورند که متعلق به قرن 11 ق. هستند؛ از جمله: برهمن، ضمیر، شعیبا و دیگران.

باغ معانی فقط یک تذکره صرف نیست، بلکه یکی از متون نقد ادبی هم هست. در باغ معانی شرح حال و نمونه اشعاری از شعرایی آمده که یا در تذکره های دیگر اصلاً نام و نشانی از آنها نیست، یا فقط در یکی دو تذکره نامشان آمده. از این نظر کتاب حاضر منبع مهمی برای کسانی است که در ادبیات فارسی قرون یازدهم و دوازدهم هجری تحقیق می کنند.

این تذکره، با مقدمه و تصحیح استاد میرهاشم محدث و دکتر یوسف بیگ باباپور، در قطع رحلی، در 240 صفحه از سوی انتشارات منشور سمیر با قیمت 220000 ریال چاپ و منتشر شده است.