بنیاد شکوهی

ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻴﺮزا ﻣﻬﺪﯼ ﺧﺎن اﺳﺘﺮﺁﺑﺎدﯼ
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻴﺮزا ﻣﻬﺪﯼ ﺧﺎن اﺳﺘﺮﺁﺑﺎدﯼ

ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻟﻠﻐﺔ اﺛﺮ ﻣﻴﺮزا ﻣﻬﺪﯼ ﺧﺎن اﺳﺘﺮﺁﺑﺎدﯼ، رﺳﺎﻟﻪي ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ در ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮري و ﻧﮕﺎرﺷﻲ ﺗﺮﻛﻲ ﺟﻐﺘﺎﻳﻲ )اوزﺑﻜﻲ( ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﻳﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﻨﮕﻼخ آورده و ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺎن اﻏﻠﺐ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪي آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﻛﺘﺎب ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪي ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻼخ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﭼﻨﺪ  نسخه منتشر می کنیم.

ادامه ...
0 نظر
پنجشنبه ۱۱ آذر ۹۵ ساعت ۰۰:۰۹
تاریخ نگاری مسعودی
تاریخ نگاری مسعودی

بخش مهمی از مواریث و دستاورد­های هر قومی و پیروان هر دینی در آئینه آثار مکتوب و تاریخ نگاری آنها ضبط شده و بر جای مانده است. ...

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۱۰ آذر ۹۵ ساعت ۲۳:۵۸
دستنامه نسخه‌ شناسی نسخه‌ های به خط عربی
دستنامه نسخه‌ شناسی نسخه‌ های به خط عربی

اصطلاح نسخه شناسی یا codicologie  از پیوستن دو واژۀ codex به معنی نسخه و مصحف (مجلد متشکل از کراسه ها) و logos به معنی دانش و شناخت ساخته شده است. این دانش در ابتدا به مطالعۀ تاریخ مخازن کتابخانه ها و مجموعه ها می پرداخت، اما بعدها به طور خاص به مطالعه در عناصر تشکیل دهندۀ یک نسخۀ خطی (فارغ از متن و موضوع کتاب) اختصاص یافت

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۱۰ آذر ۹۵ ساعت ۲۳:۲۵
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ـ جلد 44
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ـ جلد 44

این فهرست جلد 44 نسخ خطی کتابخانه ملی و حاوی کتاب ها و رسایل گوناگونی به زبان فارسی و عربی از شماره 15701 تا شماره 16000 است.

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۱۰ آذر ۹۵ ساعت ۲۳:۲۰
فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی جلد سوم (شماره 1001 تا 1500)
فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی جلد سوم (شماره 1001 تا 1500)

پیشتر در دو گفتار مستقل، مجلد اول و دوم این مجموعه نوپا و پربار معرفی شده بود. جهات اهمیت آن نیز یادآوری شد، به ویژه اینکه افرادی در این مجموعه دست اندر کارند که تا کنون نامشان در عرصۀ فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی/عکسی مطرح نبوده، ولی جانانه به میدان آمده‌اند. نکته دیگر در اهمیت این کار، آنکه این مجموعه برآیند کار گروهی است که در فضای علمی ما، پیشینۀ زیادی ندارد و چندان خوشنام نیست.

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۱۰ آذر ۹۵ ساعت ۲۳:۱۶
انتشار جلد 26 فهارس نسخ خطی کتابخانه ملی
انتشار جلد 26 فهارس نسخ خطی کتابخانه ملی

بعد از سالها تاخیر در چاپ فهارس نسخ خطی کتابخانه مجلس شاهد هستیم که در حال حاضر فهارس این کتابخانه منتشر می شود. هم اینک جلد منتشر شده است که به معرفی 480 عنوان در 300 نسخه از شماره 7000 تا 7300 می پردازد. این نسخ به زبانهای عربی و فارسی هستند.

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۲۶ آبان ۹۵ ساعت ۱۹:۴۲
تصحیح و منبع شناسی کتاب الملهوف
تصحیح و منبع شناسی کتاب الملهوف

تصحیح و منبع شناسی کتاب الملهوف سید ابن طاووس با استفاده از 57 نسخه خطی توسط مصطفی صادقی کاشانی منتشر شد.

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۲۶ آبان ۹۵ ساعت ۱۹:۳۷
احوال و آثار خاندان سید ابوالحسن رضوی
احوال و آثار خاندان سید ابوالحسن رضوی

خاندان سید ابوالحسن رضوی از لحاظ علمی و کارهای دینی و فرهنگی در شبه‌قاره خیلی مشهور و معروف است و اولین کسی که از این خاندان به هندوستان آمد محمدحسین رضوی بود. وی در زمان سلطان سکندر از قم به کشمیر هجرت کرد....

ادامه ...
0 نظر
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ساعت ۱۱:۵۵
جلد يازدهم فهرست نسخ خطي فارسي انستيتو دستنويس هاي شرقي فرهنگستان علوم روسيه، در سنت پترزبورگ، به اهتمام حسين متقي و با حمايت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، از سوي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در 650ص به چاپ رسيد.
جلد يازدهم فهرست نسخ خطي فارسي انستيتو دستنويس هاي شرقي فرهنگستان علوم روسيه، در سنت پترزبورگ، به اهتمام حسين متقي و با حمايت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، از سوي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در 650ص به چاپ رسيد.

جلد يازدهم فهرست نسخ خطي فارسي انستيتو دستنويس هاي شرقي فرهنگستان علوم روسيه، در سنت پترزبورگ، به اهتمام حسين متقي و با حمايت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، از سوي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در 650ص به چاپ رسيد...

ادامه ...
0 نظر
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ساعت ۱۱:۳۶
انتشار بیست و ششمین شماره فصلنامه «پیام بهارستان»
انتشار بیست و ششمین شماره فصلنامه «پیام بهارستان»

بیست و ششمین شماره فصلنامه «پیام بهارستان» در 560 صفحه، منتشر شد.

این شماره از فصل‌نامه،  با بیست و پنج مقاله در حوزه متون ادبی، تاریخی، رسائل و پراکنده‌ها، ارائه شده است....

ادامه ...
0 نظر
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ساعت ۱۰:۴۶
تازه های متون پیشین
تازه های متون جدید