بنیاد شکوهی

تصحیح تذکرۀ پرتوستان
تصحیح تذکرۀ پرتوستان

تذکرۀ پرتوستان کتابی است که رضاقلی خان هدایت (1215 – 1288 ق) در پنجاه و شش پرتو، در حکایات و مطالب مربوط به عرفا و صوفیۀ روزگار خود که با آنان، نشست و برخاست داشته، به سال 1282 – 1283 قمری در تبریز تألیف کرده است.

ادامه ...
0 نظر
شنبه ۲ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۷:۲۸
بالهای گسترده
بالهای گسترده

بالهای گسترده، مشتمل بر مقدمه هایی است که استاد صدیق بر اثار معاصران نوشته اند و اخیرا توسط آقای احسان شکرخدایی جمع آوری و به این نام منتشر می یابد.

 

ادامه ...
0 نظر
پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ ساعت ۱۷:۲۶
ترجمه ترکی سوره انعام به خط یاقوت
ترجمه ترکی سوره انعام به خط یاقوت

ترجمه ترکی سورۀ انعام، از مترجمی ناشناخته، به خط یاقوت مستعصمی، با مقدمه و شرح لغات ترکی از دکتر محمدزادۀ صدیق از سوی نشر تکدرخت و با همکاری بنیاد شکوهی منتشر شد.

ادامه ...
0 نظر
پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ ساعت ۱۷:۱۹
ثعلبیۀ ملا محمدباقر خلخالی منتشر شد
ثعلبیۀ ملا محمدباقر خلخالی منتشر شد

تولکو ناغلی (ثعلبیه)، ملا محمدباقر خلخالی، با مقدمه و تصحیح ح‍س‍ی‍ن م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ‏ تهران: تکدرخت‏، ‏با مشارکت مؤسسۀ بنیاد شکوهی، 1395، ‏در ‏262ص. وزیری منتشر شد.

ادامه ...
0 نظر
پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ ساعت ۱۷:۱۲
پاره ای از جان
پاره ای از جان

در کنار تربیت بیش از هزار دانشجو در نیم قرن اخیر، استاد دکتر صدیق ده‌ها کنفرانس و سمینار علمی و حدود یکصد و پنجاه عنوان کتاب و بیش از صدها مقاله در کارنامۀ علمی خود دارند که ما پرداختن به اجزاء و فروع آن‌ها را دینی بر گردن خود می‌دانیم.

ادامه ...
0 نظر
پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ ساعت ۱۷:۰۷
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻴﺮزا ﻣﻬﺪﯼ ﺧﺎن اﺳﺘﺮﺁﺑﺎدﯼ
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻴﺮزا ﻣﻬﺪﯼ ﺧﺎن اﺳﺘﺮﺁﺑﺎدﯼ

ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻟﻠﻐﺔ اﺛﺮ ﻣﻴﺮزا ﻣﻬﺪﯼ ﺧﺎن اﺳﺘﺮﺁﺑﺎدﯼ، رﺳﺎﻟﻪي ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ در ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮري و ﻧﮕﺎرﺷﻲ ﺗﺮﻛﻲ ﺟﻐﺘﺎﻳﻲ )اوزﺑﻜﻲ( ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﻳﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﻨﮕﻼخ آورده و ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺎن اﻏﻠﺐ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪي آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﻛﺘﺎب ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪي ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻼخ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﭼﻨﺪ  نسخه منتشر می کنیم.

ادامه ...
0 نظر
پنجشنبه ۱۱ آذر ۹۵ ساعت ۰۰:۰۹
تاریخ نگاری مسعودی
تاریخ نگاری مسعودی

بخش مهمی از مواریث و دستاورد­های هر قومی و پیروان هر دینی در آئینه آثار مکتوب و تاریخ نگاری آنها ضبط شده و بر جای مانده است. ...

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۱۰ آذر ۹۵ ساعت ۲۳:۵۸
دستنامه نسخه‌ شناسی نسخه‌ های به خط عربی
دستنامه نسخه‌ شناسی نسخه‌ های به خط عربی

اصطلاح نسخه شناسی یا codicologie  از پیوستن دو واژۀ codex به معنی نسخه و مصحف (مجلد متشکل از کراسه ها) و logos به معنی دانش و شناخت ساخته شده است. این دانش در ابتدا به مطالعۀ تاریخ مخازن کتابخانه ها و مجموعه ها می پرداخت، اما بعدها به طور خاص به مطالعه در عناصر تشکیل دهندۀ یک نسخۀ خطی (فارغ از متن و موضوع کتاب) اختصاص یافت

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۱۰ آذر ۹۵ ساعت ۲۳:۲۵
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ـ جلد 44
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ـ جلد 44

این فهرست جلد 44 نسخ خطی کتابخانه ملی و حاوی کتاب ها و رسایل گوناگونی به زبان فارسی و عربی از شماره 15701 تا شماره 16000 است.

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۱۰ آذر ۹۵ ساعت ۲۳:۲۰
فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی جلد سوم (شماره 1001 تا 1500)
فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی جلد سوم (شماره 1001 تا 1500)

پیشتر در دو گفتار مستقل، مجلد اول و دوم این مجموعه نوپا و پربار معرفی شده بود. جهات اهمیت آن نیز یادآوری شد، به ویژه اینکه افرادی در این مجموعه دست اندر کارند که تا کنون نامشان در عرصۀ فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی/عکسی مطرح نبوده، ولی جانانه به میدان آمده‌اند. نکته دیگر در اهمیت این کار، آنکه این مجموعه برآیند کار گروهی است که در فضای علمی ما، پیشینۀ زیادی ندارد و چندان خوشنام نیست.

ادامه ...
0 نظر
چهارشنبه ۱۰ آذر ۹۵ ساعت ۲۳:۱۶
تازه های متون پیشین